Fundacja Kulturalna Przestrzeń istnieje od października 2015 roku.

Celami fundacji są:

- inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

- rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

- działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży

- wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

- działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej

- działalność w zakresie upowszechniania i popularyzowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- ochrona i promocja zdrowia i zdrowego trybu życia

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

- upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

- upowszechnianie, popularyzacja oraz organizacja wolontariatu

- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

- zwiększanie kompetencji społecznych i zawodowych osób i instytucji

 

Co robimy?

- organizujemy imprezy, spotkania, koncerty, happeningi, przeglądy artystyczne

- prowadzimy szkolenia, warsztaty i konferencje

- tworzymy i realizujemy akcje społeczne, kampanie informacyjne i promocyjne

- organizujemy wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdy krajoznawcze dla dorosłych

- działamy w sferach wydawniczych, edukacyjnych i badawczych

- tworzymy koła zainteresowań i grupy wolontariatu

- realizujemy akcje charytatywne

- aplikujemy o granty i realizację projektów dotacyjnych

- prowadzimy niepubliczne ośrodki opiekuńcze lub edukacyjne

- organizujemy wydarzenia sportowe

- współpracujemy z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

Zarząd Fundacji:

Joanna Makuch - Prezes